پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر / ۲۳ و ۲۴ مهر ۹۹ - واحد اردبیل

تعداد بازدید:۷۲۲
پنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر / ۲۳ و ۲۴ مهر ۹۹ - واحد اردبیل

 

 سایت همایش http://ha.iauardabil.ac.ir/SCECE

  ایمیل ارایه مقاله: SCECE۲۰۲۰@gmail.com


( ۲ )