سازمان فضایی ایران برگزار می کند : رویداد طراحی مفهومی منظومه های ماهواری با کاربرد تجاری

تعداد بازدید:۴۷
فرصتی برای استفاده از دانش فضایی در جهت پاسخ به چالش های روز کشور در حوزه های پایش زمین، ناوبری و ارتباطات - ثبت نام، مهر ۹۸ Manzoumeh۲۰۱۹.ir
سازمان فضایی ایران برگزار می کند : رویداد طراحی مفهومی منظومه های ماهواری با کاربرد تجاری